Ung over 18 år

Er du fyldt 18 år, har du ansvar for at forsørge dig selv, enten ved at være i uddannelse, hvor du modtager SU, eller via et job.

Hvis du ikke kan blive i din uddannelse eller finde et job, er det muligt at søge uddannelseshjælp, indtil du igen kan klare dig selv.

Det er en midlertidig ydelse, og det er vores opgave i Ungeenheden at vejlede dig, så du hurtigt kommer i uddannelse eller i job.

3 ting du skal vide, inden du kommer på Jobcentret

 1. Du kommer i nyttejob op til 37 timer om ugen. 
  Hvis du har gennemført en ungdomsuddannelse og henvender dig på Jobcentret for at modtage en ydelse, får du besked på at søge uddannelse snarest. Hvis du ikke starter i uddannelse, skal du som udgangspunkt i et nyttejob.
 2. Du får udbetalt, hvad der svarer til SU-satsen.
  Når du arbejder 37 timer om ugen i et nyttejob, får du uddannelseshjælp. Satsen er det samme som, hvis du var startet på uddannelse. Det giver en timeløn på ca. 16 kr.
 3. Du skal stadig være aktiv.
  Mens du arbejder i et nyttejob, er du stadig forpligtet til at være aktivt søgende ift. uddannelse eller job.

3 gode alternativer til Jobcentret

 1. Søg flere uddannelser. 
  Det er ikke altid muligt at få plads på din drømmeuddannelse. Derfor er det dit eget ansvar at søge ind på flere uddannelser.
 2. Søg uddannelse i flere byer.
  Det er dit eget ansvar at søge ind i flere byer, så der er større chance for, at du kommer ind.
 3. Søg job, hvis du skal have et sabbatår.
  Herning Kommune sponsorerer ikke et sabbatår. Det er dit ansvar at finde et job, indtil du kan læse videre.

Du kan søge råd og vejledning hos Studievalg Midt- og Vestjylland eller online på eVejledning.dk. 

Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager kommunen udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse, eller om du har brug for en særlig indsats, inden du begynder på den.

Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:

 • at du er under 30 år
 • at du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse
 • at du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
 • at den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv og din familie, og at du ikke forsørges af andre
 • at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.
De første samtaler med kommunen

Senest en uge efter, du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp, bliver du indkaldt til den første af mindst tre samtaler, hvor kommunen skal vurdere, om:

 • du er åbenlyst uddannelsesparat, dvs. at du umiddelbart kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne
 • du er uddannelsesparat, dvs. at du kan gå i gang med en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse
 • du er aktivitetsparat, dvs. at du ikke kan påbegynde en uddannelse indenfor ca. et år og gennemføre denne uddannelse.

Kommunen har allerede ved den første samtale mulighed for at vurdere, at du er åbenlyst uddannelsesparat. I helt særlige tilfælde kan kommunen også vurdere, at du er aktivitetsparat. I alle andre tilfælde kan kommunen først efter tre måneder vurdere dig som enten uddannelses- eller aktivitetsparat.

Indhold hentet fra borger.dk

Satserne for uddannelseshjælp er på niveau med SU-satserne. Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat har du ret til et aktivitetstillæg, hvis du deltager i et aktivt tilbud eller har tilkendegivet ønske om et tilbud. Kan du på grund af din situation ikke deltage i tilbud - fx ved alvorlig sygdom - skal du have aktivitetstillæg alligevel.

Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat
Persontype Sats 2018
Under 25 år, hjemmeboende 2.664 kr.
Under 25 år, udeboende 6.182 kr.
25-29 år, hjemmeboende 2.664 kr.
25-29 år, udeboende 6.182 kr.
Forsørger med eget barn i hjemmet - uden ret til børnetilskud 8.653 kr.
Enlig forsørger 12.364 kr.
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabsuge
11.282 kr.
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er forsørgere
14.993 kr.
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er udeboende
11.282 kr.

Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
Persontype Sats 2018
Under 25 år, hjemmeboende 3.509 (2018) (inkl. tillæg)
Under 25 år, udeboende 7.272 (2018) (inkl. tillæg)
25-29 år, hjemmeboende 11.282 (2018) (inkl. tillæg)
25-29 år, udeboende 11.282 (2018) (inkl. tillæg)
Forsørger med eget barn i hjemmet, uden ret til børnetilskud 14.993 (2018) (inkl. tillæg)
Enlig forsørger 14.993 (2018) (inkl. tillæg)
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabsuge
11.282 (2018) (ingen tillæg)
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er forsørgere
14.993 (2018) (ingen tillæg)
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er udeboende
11.282 (2018) (ingen tillæg)

Hvis du deltager i ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), er du fritaget for formuereglerne i uddannelseshjælpen.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis kommunen vurderer, at du er åbenlyst uddannelsesparat, skal du hurtigst muligt i gang med en uddannelse.

Når du modtager uddannelseshjælp, får du et uddannelsespålæg. Du bliver derfor bedt om at komme med forslag til uddannelser og søge om optagelse på en eller flere af dem. Indtil du starter på din uddannelse, skal du i videst mulig omfang arbejde og forsørge dig selv.

Alternativt skal du arbejde for din uddannelseshjælp i fx en nytteindsats. Nytteindsats kan bestå i samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Det kan fx være at tage plejehjemsbeboerne med på en ekstra tur, at lave supplerende kundeservice på et hospital ved fx at hjælpe pårørende med at finde rundt eller at gå til hånde og hjælpe en pedel med småopgaver på en uddannelsesinstitution.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis kommunen vurderer, at du er uddannelsesparat, vil kommunen hurtigst muligt igangsætte en indsats der skal hjælpe dig til at blive i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår.

Når du modtager uddannelseshjælp, får du et uddannelsespålæg. Uddannelsespålægget fungerer som en slags ramme for samarbejdet mellem dig og din kommune, indtil du vælger uddannelse og starter på den. I uddannelsespålægget bliver din indsats hen imod uddannelse beskrevet.

Ret til læse-, skrive- og regneundervisning

Hvis du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, skal du læse-, skrive- og regnetestes. Og hvis testene viser et behov for det, skal kommunen sørge for, at du får læse-, skrive- og regnekurser og eventuelt ordblindekurser. Undervisningen skal som udgangspunkt fortsætte, indtil du har opnået læse-, skrive- og regnefærdigheder, der svarer til folkeskolens afgangsprøve.

Din indsats bliver individuelt tilrettelagt

Kommunens indsats bliver tilrettelagt ud fra dine konkrete ressourcer og behov og fortsætter helt frem til din uddannelsesstart. Hvis kommunen vurderer, du har brug for det, kan du:

 • få mulighed for fx at snuse til forskellige uddannelser og få en fornemmelse af uddannelsesmiljøet
 • få anden hjælp af faglig eller social art
 • få tilknyttet en mentor, som kan støtte dig i tiden op til uddannelsesstart og også under uddannelsen.
Tæt opfølgning frem til uddannelsesstart

Indtil du starter på uddannelsen, vil kommunen løbende følge op på din situation. Du får ret til rådgivning og vejledning.

Når du har haft de første tre samtaler med kommunen, indkalder kommunen dig til samtaler i det omfang, det er nødvendigt. Det gør den for at sikre, at du har fokus på din uddannelse eller kommer nærmere på en uddannelse ift. uddannelsespålægget.

Du vil få hjælp og støtte i overgangen til uddannelse

For at mindske risikoen for, at du falder fra uddannelsen, vil indsatsen for dig fortsætte helt frem til uddannelsesstart. Samtidig vil din kommune lige op til uddannelsesstart have tæt kontakt med den uddannelsesinstitution, som du skal starte på. For din kommune har pligt til at sikre sig, at du starter på den aftalte uddannelse. Kommunen vil få besked fra uddannelsesinstitutionen, hvis du efter uddannelsesstart er i risiko for at falde fra uddannelsen.

Så længe du ikke er startet på din uddannelse, får du uddannelseshjælp. Når du er startet på uddannelsen, får du SU. Kommunen har dog mulighed for at udbetale uddannelseshjælp i en afgrænset periode, hvis du er startet på uddannelsen, inden SU’en er på plads.

Du skal være opmærksom på, at hvis du modtager dobbeltforsørgelse, skal du betale uddannelseshjælpen tilbage.

Sanktion – hvis du ikke deltager

Du skal leve op til de krav, som kommunen stiller til dig, mens du modtager uddannelseshjælp. Hvis du ikke gør, får du en sanktion. Et eksempel på en sanktion kan være en såkaldt punktsanktion, hvor kommunen kan trække tre dages uddannelseshjælp fra dig Og hvis du gentagne gange ikke står til rådighed for en indsats eller hvis du udviser en manglende vilje til at deltage i tilbud, kan du blive underlagt en skærpet sanktion. Hvis du får en skærpet sanktion skal din kommune altid samtidigt give dig et åbent tilbud om fx daglige samtaler eller pligt til dagligt at møde op i jobcentret.

En skærpet sanktion indebærer, at du mister retten til uddannelseshjælp i en periode på op til tre måneder. I stedet vil du modtage et tilbud og/eller samtaler, og du får udbetalt uddannelseshjælp for de dage, du møder frem.

Indhold hentet fra borger.dk

Du kan klage til kommunen, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om kontanthjælp, tilbud m.v. Du skal klage over afgørelsen, inden der er gået fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal så genvurdere afgørelsen, inden der er gået fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Indhold hentet fra borger.dk

Disse artikler er hentet på borger.dk og er generel information. Læs mere under Uddannelseshjælp i Herning om, hvad vi kan gøre for dig.

Kontaktinfo

Ungevejledningen
Godsbanevej 1A, 1. sal
7400  Herning
Tlf.: 96 28 75 30

 

Åbningstider:
Mandage & onsdage: kl. 9-15
Tirsdage & fredage: kl. 9-12
Torsdage: kl. 9-17