Ung uden uddannelse

Er du mellem 15 og 25 år samt uden uddannelse, er du velkommen til at møde os i Ungevejen. Her er åben vejledning, så mød op og få en snak med vores uddannelsesvejledere og socialrådgivere om dine muligheder.

Mød op i Ungevejen, Lillelundvej 29, 7400  Herning

  Se videoen - vi er klar til at tage imod dig

Hvis du ikke kan blive i din uddannelse eller finde et job, er det muligt at søge uddannelseshjælp, indtil du igen kan klare dig selv.

Det er en midlertidig ydelse, og det er vores opgave i Ungevejledningen at vejlede dig, så du hurtigt kommer i uddannelse eller i job.

3 ting du skal vide, inden du søger uddannelseshjælp

 1. Du kommer i nyttejob op til 37 timer om ugen. 
  Hvis du har gennemført en ungdomsuddannelse og henvender dig for at modtage en ydelse, får du besked på at søge uddannelse snarest. Hvis du ikke starter i uddannelse, skal du som udgangspunkt i et nyttejob.
 2. Du får udbetalt, hvad der svarer til SU-satsen.
  Når du arbejder 37 timer om ugen i et nyttejob, får du uddannelseshjælp. Satsen er det samme som, hvis du var startet på uddannelse. Det giver en timeløn på ca. 16 kr.
 3. Du skal stadig være aktiv.
  Mens du arbejder i et nyttejob, er du stadig forpligtet til at være aktivt søgende ift. uddannelse eller job.

3 gode alternativer 

 1. Søg flere uddannelser. 
  Det er ikke altid muligt at få plads på din drømmeuddannelse. Derfor er det dit eget ansvar at søge ind på flere uddannelser.
 2. Søg uddannelse i flere byer.
  Det er dit eget ansvar at søge ind i flere byer, så der er større chance for, at du kommer ind.
 3. Søg job, hvis du skal have et sabbatår.
  Herning Kommune sponsorerer ikke et sabbatår. Det er dit ansvar at finde et job, indtil du kan læse videre.

Du kan søge råd og vejledning hos Studievalg Midt- og Vestjylland eller online på eVejledning.dk. 

Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager kommunen udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse, eller om du har brug for en særlig indsats, inden du begynder på den.

Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:

 • at du er under 30 år
 • at du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse
 • at du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
 • at den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv og din familie, og at du ikke forsørges af andre
 • at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.
De første samtaler med kommunen

Senest en uge efter, du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp, bliver du indkaldt til den første af mindst tre samtaler, hvor kommunen skal vurdere, om:

 • du er åbenlyst uddannelsesparat, dvs. at du umiddelbart kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne
 • du er uddannelsesparat, dvs. at du kan gå i gang med en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse
 • du er aktivitetsparat, dvs. at du ikke kan påbegynde en uddannelse indenfor ca. et år og gennemføre denne uddannelse.

Kommunen har allerede ved den første samtale mulighed for at vurdere, at du er åbenlyst uddannelsesparat. I helt særlige tilfælde kan kommunen også vurdere, at du er aktivitetsparat. I alle andre tilfælde kan kommunen først efter tre måneder vurdere dig som enten uddannelses- eller aktivitetsparat.

Indhold hentet fra borger.dk

Satserne for uddannelseshjælp er på niveau med SU-satserne. Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat, har du ret til et aktivitetstillæg, hvis du deltager i et aktivt tilbud eller har tilkendegivet ønske om et tilbud. Kan du på grund af din situation ikke deltage i tilbud - fx ved alvorlig sygdom - skal du have aktivitetstillæg alligevel.

Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat
Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat
Persontype   2020 2021
Under 25 år, hjemmeboende   2.728  2.762
Under 25 år, udeboende   6.331  6.410
25-29 år, hjemmeboende   2.728  2.762
25-29 år, udeboende   6.331  6.410
Forsørger under 30 år med eget barn i hjemmet - uden ret til børnetilskud   8.862  8.973
Enlig forsørger under 30 år
  12.663  12.821
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabsuge
  11.554  11.698
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er forsørgere
  15.355  15.547
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er udeboende
  11.554  11.698
Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
Persontype   2020  2021
Under 25 år, hjemmeboende
3.593 (inkl. tillæg)  3.638 (inkl. tillæg)
Under 25 år, udeboende   7.447 (inkl. tillæg)  7.540 (inkl. tillæg)
25-29 år, hjemmeboende
11.554 (inkl. tillæg)  11.698 (inkl. tillæg)
25-29 år, udeboende
11.554 (inkl. tillæg)  11.698 (inkl. tillæg)
Forsørger under 30 år med eget barn i hjemmet, uden ret til børnetilskud
15.356 (inkl. tillæg)  15.548 (inkl. tillæg)
Enlig forsørger under 30 år

15.356 (inkl. tillæg)  15.448 (inkl. tillæg)
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabsuge

11.554 (ingen tillæg)  11.698 (ingen tillæg)
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er forsørgere

15.355 (ingen tillæg)  15.547 (ingen tillæg)
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er udeboende

11.554 (ingen tillæg)  11.698 (ingen tillæg)

Hvis du deltager i ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), er du fritaget for formuereglerne i uddannelseshjælpen.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis kommunen vurderer, at du er åbenlyst uddannelsesparat, skal du hurtigst muligt i gang med en uddannelse.

Når du modtager uddannelseshjælp, får du et uddannelsespålæg. Du bliver derfor bedt om at komme med forslag til uddannelser og søge om optagelse på en eller flere af dem. Indtil du starter på din uddannelse, skal du i videst mulig omfang arbejde og forsørge dig selv.

Alternativt skal du arbejde for din uddannelseshjælp i fx en nytteindsats. Nytteindsats kan bestå i samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Det kan fx være at tage plejehjemsbeboerne med på en ekstra tur, at lave supplerende kundeservice på et hospital ved fx at hjælpe pårørende med at finde rundt eller at gå til hånde og hjælpe en pedel med småopgaver på en uddannelsesinstitution.

Indhold hentet fra borger.dk

Du kan klage til kommunen, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om kontanthjælp, tilbud m.v. Du skal klage over afgørelsen, inden der er gået fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal så genvurdere afgørelsen, inden der er gået fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Indhold hentet fra borger.dk

Disse artikler er hentet på borger.dk og er generel information. Læs mere under Uddannelseshjælp i Herning om, hvad vi kan gøre for dig.

Kontaktinfo

Ungevejledningen
Godsbanevej 1A, 1. sal
7400  Herning

Ungevejen
Lillelundvej 29
7400  Herning

Kontakt 96287530

Se telefonliste og åbningstid
Sikker e-mail

 

Læs mere om sikker mail