Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen kræver en målgruppevurdering og en indstilling gennem Ungevejledningen.

Målgruppe

Unge under 25 år, der på grund af varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsniveau ikke har mulighed for at gennemføre en anden ordinær ungdomsuddannelse med tilhørende specialpædagogisk støtte (SPS).

Formål

At den unge indgår i et ungdomsmiljø og udvikler sig og opnår færdigheder til at leve et så aktivt, beskæftiget og selvstændigt voksenliv som muligt.

STU er et dagundervisningstilbud

En STU kan sammensættes af elementer af undervisning, træning, praktiske opgaver samt sociale aktiviteter, herunder fx bo-selv-træning, arbejdstræning og praktikforløb hvis muligt.

Botilbud i tilknytning til et STU-forløb skal søges særskilt efter de almindelige gældende regler.

Luk alle
Åben alle

Økonomi

Uddannelsen og transport til uddannelsen betales af kommunen efter gældende regler.

STU-elever kan søge offentlig forsørgelse ved det fyldte 18. år efter de almindelig gældende regler (Uddannelseshjælp er formueundtaget, når man er elev i en STU).

Sådan bliver du indstillet til en STU

Du skal henvende dig ved Uddannelsesvejledningen under Den Kommunale Ungeindsats i den kommune, hvor du bor. Derefter skal du have en samtale med en uddannelsesvejleder. Ofte sker denne samtale som en del af vejledningsindsatsen i 9. eller 10. klasse.

Er du under 18 år, skal forældre eller værge medvirke og inddrages i vejledningen om STU. Unge over 18 år opfordres til at inddrage forældre, værge eller bisidder i vejledningen om STU.

Hvis du ønsker at blive indstillet til en STU, så skal en uddannelsesvejleder, i dialog med dig, udarbejde en skriftlig indstilling, hvor det begrundes, om du tilhører målgruppen for en STU. Begrundelsen kan understøttes af fx skolefaglige udtalelser samt psykologiske og lægefaglige udredninger. Herefter skal kommunens STU-visitationsudvalg behandle indstillingen, og give en skriftlig afgørelse til dig.

STU-vejledningen i Herning Kommune varetages af uddannelsesvejledere i Ungevejledningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesafdelingen i Herning kommune.

Kommunens visitationsudvalg

Formanden for Herning Kommunes STU-visitationsudvalg er Majbrit Vestergaard Lambæk, afsnitsleder Ungevejledningen.

Skriftlig begrundelse med klagevejledning

STU-visitationsudvalget skal give en skriftlig begrundelse for sin afgørelse, herunder en vejledning omkring at kunne rette henvendelse til Klagenævnet for Specialundervisning, hvis du ønsker at klage over et afslag på at være i målgruppen for en STU eller over de tilbudte uddannelsessteder.

Vælg mellem flere uddannelsessteder, hvis muligt

Hvis du er i målgruppen for en STU, skal visitationsudvalget, hvis muligt, give dig et valg mellem flere forskellige uddannelsessteder og gå i dialog med dig om, hvilken valgmulighed, der er den bedste for dig. Den unge kan også selv foreslå et uddannelsessted som alternativ til de uddannelsessteder, kommunen har givet som tilbud.


Hvis du har behov for et ekstraordinært specialiseret tilbud, og kun ét uddannelsessted kan matche dit behov uden, at det indebærer en urimelig lang befordrings- eller ventetid for dig, så har kommunen ikke pligt til at give mere end et tilbud.

Kommunens pligt til at give valgmuligheder mellem flere tilbud bortfalder ligeledes, hvis et alternativ eller ønsket uddannelsessted samlet set incl. befordring er uforholdsmæssig dyrere, eller hvis kommunen efter en dialog med dig vurderer, at et alternativ eller ønsket uddannelsessted indebærer en urimelig lang rejsetid eller ventetid for dig.

Kvalitet i uddannelsen

Når du er optaget på en STU, udarbejder uddannelsesvejleder i dialog med dig en forløbsplan over uddannelsesforløbet. Forløbsplanen skal indeholde en overordnet beskrivelse af de aktiviteter og individuelle læringsmål, der skal indgå i dit uddannelsesforløb. Uddannelsesvejleder følger løbende og mindst en gang årligt op på forløbsplanen og justerer denne efter behov og i dialog med dig.

Når en kommune indgår en aftale med et STU-sted, der ikke er kommunens eget kommunale STU-tilbud, skal det altid ske på grundlag af en skriftlig kvalitetsaftale, der fastlægger krav til undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang jf gældende regler.

Fra 1/1-2025 skal alle STU-steder registrere sig og beskrive deres tilbud på en landsdækkende og borgertilgængelig STU-portal.

Afklaring af plan efter afsluttet STU

Senest 12 måneder før afslutningen af STU-forløbet påbegynder kommunen i dialog med uddannelsesstedet og dig at udarbejde et ressourcepapir, der skal understøtte planlægning og koordinering af, hvad du skal overgå til efter gennemført STU. Herunder at inddrage dine perspektiver, fremtidsmuligheder og ønsker.

Senest 3 måneder før afslutning af STU afholdes et møde med dig, uddannelsesstedet, uddannelsesvejleder og øvrige relevante kommunale aktører f.eks. fra Jobcenter og Socialafdeling, der skal støtte dig i videre aktivitet efter gennemført STU. Her skal der udarbejdes en konkret plan for, hvad der skal ske efter afsluttet STU.

Uddannelsesbevis

En STU afsluttes med et uddannelsesbevis fra kommunen, der beskriver uddannelsens indhold og de kompetencer og læringsmål, du har opnået.

Unge med gennemført STU har adgang til det øvrige uddannelsessystem efter de almindelige gældende regler.

Ungevejledningen

Ungevejledningen
Godsbanevej 1A, 1. sal
7400 Herning

Ungevejen
Lillelundvej 29
7400 Herning

Tlf.: 96287530
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Maibrit Nielsen
Socialformidler
Specialist/STU vejleder

Mobil: 24790875

Mail: uuvmn@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.